സ്പോൺസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Peoples For Life – എന്ന ഞങ്ങളുടെ NGO യുടെ നേത്യത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന റിഹാബിലിറ്റേഷൻ (അബോർഷന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കൗൺസിലിംങ്ങും, ശേഷം കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാനൊരിടം ) Project- ന് സ്പോൺസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്ക് www.peoplesforlife.com Email: peopleforlife@gmail.com ☎ +91 8129 29...

Read More