കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്​ ആശ്വാസമായി ജി.എസ്​.ടി പിരിവ്​ ഒരു ലക്ഷം കോടി പിന്നിട്ടു. നവംബറില്‍ 1,03,492 കോടിയാണ്​ നവംബറിലെ ജി.എസ്​.ടി പിരിവ്​. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്​ മാസവും ജി.എസ്​.ടി പിരിവ്​ ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലെത്തിയിരുന്നില്ല. 19,592 കോടിയാണ്​ സി.ജി.എസ്​.ടിയായി പിരിച്ചെടുത്തത്​ എസ്​.ജി.എസ്​.ടി 27,144 കോടിയും ഐ.ജി.എസ്​.ടി 49,028 കോടിയും പിരിച്ചെടുത്തു. 7,727 കോടിയാണ്​ ആകെ പിരിച്ചെടുത്ത സെസ്​. കഴിഞ്ഞ രണ്ട്​ മാസവും നെഗറ്റീവ്​ വളര്‍ച്ചായാണ്​ ജി.എസ്​.ടി പിരവിലുണ്ടായിരുന്നത്​.

എന്നാല്‍, നവംബറില്‍ ഇത്​ ആറ്​ ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. ഒക്​ടോബറില്‍ 95,380 കോടിയായിരുന്നു ജി.എസ്​.ടി പിരിവ്​. സെപ്​റ്റംബറില്‍ 91,916 കോടിയിലെത്തിയെന്ന് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ട് മാസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷമാണ്, ജിഎസ്ടി വരുമാനം 2018 നവംബറിലെ അപേക്ഷിച്ച്‌ 2019 നവംബറില്‍ 6% വളര്‍ച്ച നേടി മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര്‍, ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ ജിഎസ്ടി കളക്ഷന്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയില്‍ താഴെയായിരുന്നു.