നന്ദി ആരോട് ചൊല്ലേണ്ടു! 
(പി.സി. മാത്യു)
ഒന്നുമാത്രം പോരെ നന്ദി ചല്ലാനെനിക്കീ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ദിനമോ
ഒട്ടുമേയാവശ്യമില്ലെന്നോർക്കുക നീ കാട്ടിയ ദയ മാത്രം മതി…
ഒരിക്കലായി പിറന്നു നാമീ മണ്ണിലൊരേ കാലയളവിൽ വളർന്നു
ഒരിടത്തു വസിച്ചെന്റെയത്മാർത്ഥ മിത്രമായിമേവി മണ്ണിൽ
നൽകി ഞാനെൻ കരളും പിന്നെ നിന്നെയെന്നും കാണുമാ മനസ്സിൻ
നടുമുറ്റത്തൊയാൽത്തറയും പിന്നോട്ട് വലിക്കുമാ ഓർമ്മകൾ തൻ
വിശാലമാം വെള്ളിത്തിരയും, കദന കവിതയും പിന്നെ കഥകളൂം
വിഷാദമാമെൻ  പുഞ്ചിരിതൂകി പാടുമാ പ്രേമ ഗാനവും നിവേദിച്ചു.
നന്ദി ആരോട് ചൊല്ലേണ്ടു ഞാനെന്നു ചോദിച്ചു ഞാനെന്നോടു മാത്രം
നമുക്ക് നാമാകുവാൻ നരരയായി ഉലകിലീശ്വരൻ ഒരുക്കിവർക്കത്രെ
നന്ദി പൂർണമായി ചൊല്ലുന്നെന്നെ ഞാനാക്കിയ ദൈവത്തിനുമാദ്യം
നന്ദി നന്ദി അച്ഛാ, പൊന്നമ്മേ, സോദരാ, സോദരീ, കൂട്ടുകാരാ നന്ദി…
സ്നേഹത്തിൻ  പൂന്തോപ്പിൽ  ഹംസമായി നാമൊരിക്കലായി മീട്ടിയ
സുഹൃദ് ബന്ധമെന്നേക്കുമായി നിലച്ചുവെങ്കിലും സ്‌നേഹിക്കുന്നു
നിന്നെയിന്നും നീയറിയിന്നീലെങ്കിലുമാ നീലാകാശത്തെ നക്ഷത്രം
നീലിമ ചാർത്തിയൊഴുക്കുമാ നിലാവ് ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും