സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പ്രശംസ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നേട്ടത്തിന്, നീതി ആയോഗിന്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിനാണ് പ്രശംസ.

നീതി ആയോഗിന്റെ വിലയിരുത്തലില്‍ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒന്നാമതെത്തിയിരുന്നു. സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പടുത്തുന്നതിലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയത്തുന്നതിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് കാ‍ഴ്ച വക്കുന്നതെന്ന് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതില്‍ നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച വി ദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിനെ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.