കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ഒക്ടോബര്‍ മാസം 11 ദിവസം അവധി. ഒക്ടോബര്‍ 2 മുതല്‍ 29 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ 11 ദിവസത്തോളമാണ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധിയുള്ളത്. കേരളത്തില്‍ ഒക്ടോബര്‍ രണ്ട്, ഏഴ്, എട്ട്, 12,26 എന്നി ദിവസങ്ങളില്‍ പൊതു അവധി ആയിരിക്കും.

ഗാന്ധിജയന്തി, മഹാനവമി, വിജയദശമി, ദീപാവലി തുടങ്ങിയ പൊതുഅവധികള്‍ക്ക് പുറമെ ഞായറാഴ്ച്ചകള്‍ക്കും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച, നാലാം ശനിയാഴ്ച എന്നിവ കൂടി വരുന്നതാണ് ബാങ്കുകള്‍ ഇത്രയും ദിവസം അടച്ചിടാന്‍ കാരണമാകുന്നത്.

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്കുകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച്‌ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ മാറ്റം വന്നേക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച്‌ അഞ്ച് ദിവസം ബാങ്കുകള്‍് അടച്ചിട്ടിരുന്നു.