രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ.യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന മത്സരത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് 2,21,986 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. അബിൻ വർക്കി, അരിതാ ബാബു എന്നിവരായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ എതിരാളികൾ. ഇതിൽ അബിൻ വർക്കിക്ക് 1,68,588 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ അരിതാ ബാബുവിന് ലഭിച്ചത് 31,930 വോട്ടുകൾ ആണ്.