ആത്മീയ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആരാധനാ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നാല് വേദങ്ങളിൽ ഒന്നായ സംവേദത്തിന്റെ ഉറുദു വിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രകാശന വേളയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഭഗവത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആരാധനാ രീതികളുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്.

ഒരേ സത്യം വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഉപമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി  ഭഗവത് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും നയിക്കുന്നയാൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മതസൗഹാർദത്തിന്റെ ആവശ്യകത അടിവരയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.”പല വഴികളിലൂടെ ഒരു  ഒരു പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്താൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത  വഴികൾ സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അത് മുകളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും”, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.