ഡാലസ്: നിർമല  ജോർജ് ഫെലിക്സ് (49) ഡാലസിലെ ഇർവിങ്ങിൽ  അന്തരിച്ചു. നിർമല  ജോർജ്ഫെലിക്സിന്റെ  ആകസ്മിക വിയോഗത്തില്‍ ഡാലസ് കേരള അസോസിയേഷന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. മലയാളി സമൂഹത്തിനു നിർമല ജോർജിന്റെ  വിയോഗം  തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന്  സെക്രട്ടറി അനശ്വര്‍ മാമ്പിള്ളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കു അയച്ച അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

Funeral service: Saturday, January 15,  at 10:30 AM
Place: St. Alphonsa Church, 200 S. Heartz Rd, Coppell, TX 75019.

Committal service: Saturday, January 15, 12:30 pm – 1:00 pm
Place: Rolling Oaks Memorial Center, 400 Freeport Parkway, Coppell, TX 75019.