പി. പി. ചെറിയാന്‍
ഡാലസ് ∙ ഡാലസ് കേരള അസ്സോസിയേഷൻ എല്ലാവർഷവും സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള പിക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മുടങ്ങിയെങ്കിലും ഈ വർഷം ആവേശോജ്വമായി കൊണ്ടാടി. ഇരുനൂറിലധികം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പിക്നിക്കും സ്പോർട്സും കാണികൾക്ക് നയനാനന്ദകരവും, പങ്കെടുത്തവർക്ക് ആവേശോജ്വലവുമായി.