കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വിൽപനയിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം. തിങ്കളാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത വിൻ-വിൻ ലോട്ടറിയുടെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുപോയി. വിൻ- വിൻ ലോട്ടറിയുടെ ഡബ്ല്യു 591 അച്ചടിച്ച 1,00,20,000 ടിക്കറ്റുകളും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ തന്നെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു. കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റ് വില 40 രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപന ഒരു കോടി കടക്കുന്നത്.

മുൻപ് ജനുവരി- ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 8 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയിരുന്നു. അന്ന് ടിക്കറ്റ് വില 30 രൂപയായിരുന്നു. 40 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ 23.5 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ, 28 ശതമാനം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബജറ്റുകളിലേക്കും ബാക്കി ഏജന്റ് കമ്മീഷൻ, ലാഭം തുടങ്ങിയവയായി എത്തും.