പ്യൂർട്ടോറിക്കോയ്ക്ക് സമീപം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം രൂപപ്പെട്ട ഉഷ്ണമേഖലാ ന്യുനമർദ്ധം “ഐസായസ്” ഫ്‌ളോറിഡയിലേക്ക്‌. പ്യൂർട്ടോറിക്കോയിലും ബ്രിട്ടീഷ് യു എസ് വെർജിൻ ഐലൻഡ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഐസായസിന്റെ പാതയിൽ ഇപ്പോഴും ധാരാളം അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്, എന്തിരുന്നാലതും ടെക്സസിലേക്കു ന്യുനമർദ്ധം വഴിമാറാനുള്ള സാദ്യത ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ദേശിയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹരിക്കേയിൻ വിഭാഗം ഇത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരും എന്ന് അറിയിച്ചു.