ഹ്യൂസ്റ്റൺ: സ്റ്റാഫ്‌ഫോർഡ് സിറ്റി മേയർ ലിയോണാർഡ് സ്കാർസെല്ല അന്തരിച്ചു.