അലൻ ചെന്നിത്തല

ഡിട്രോയിറ്റ്: മിഷിഗൺ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം എത്തുകയും മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ‘സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം’ മെയ് 15 വേറെ നീട്ടിയതായി ഗവർണ്ണർ വിറ്റമെർ അറിയിച്ചു. ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ഒരുതരത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകളോ സമ്മേളനങ്ങളോ അനുവദിക്കത്തില്ല.

സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർ വീടുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുകയും സമൂഹ അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനും, സൈക്കിൾ സവാരി, ഗോൾഫിങ്, ബോട്ടിങ് തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നതിനും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശവസംസ്കാരങ്ങളിൽ പത്തുപേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് മുൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 50 പേരെ വേറെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്- 19 പടരുന്നത് തടയാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗവർണ്ണർ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ജീവനുമാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഗവർണ്ണർ വിറ്റമെർ പ്രസ്താവിച്ചു.