ഇടുക്കി: പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് റിസോർട്ടുകളുടെ പട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ റദ്ദാക്കി. പട്ടയ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചുള്ള നിർമാണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നടപടി. പ്ലം ജൂഡി റിസോർട്ടിന്‍റെയും നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ടു റിസോർട്ടുകളുടെയും പട്ടയങ്ങളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. പ്ലം ജൂഡി റിസോർട്ട് നിലവിൽ പേര് മാറ്റി ആംബർ ഡെയ്ൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

പ്ലം ജൂഡി റിസോർട്ടിനെതിരേ മുൻപും നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. കഐസ് ഇബിയുടെ സ്ഥലം കൈയേറിയാണ് റിസോർട്ടിലേക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കിയതെന്നത് ഉൾപ്പടെയായിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ. ഏഴും പത്തും നിലകളുള്ളതാണ് പട്ടയം റദ്ദാക്കപ്പെട്ട നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകൾ.

ഇവയുടെയെല്ലാം രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കളക്ടർ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉടമകൾക്ക് മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ജില്ലാ കളക്ടർ പട്ടയം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ റിസോർട്ടുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.